- beijing    
  - tibet & tibetan regions    
  - xinjiang (chinese turkestan)    
  - shanghai    
 

- guangxi

   
  - here & there